Årsmøte 2018

I henhold til UTK's lover inviteres medlemmene til Årsmøte på Syden mandag 19. mars 2018, klokken 1800.

Sakslisten for Årsmøtet er:


1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle Klubbens årsmelding.
5. Behandle Klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta Klubbens budsjett.
9. Behandle Klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Ytterligere 5 styremedlemmer og ett varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Klubben er tilsluttet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Vi håper at flest mulig finner tid til å delta på årsmøtet.